· Affald, pap og storskrald
· Antenneforhold
· El
· Fraflytning
· Generel vedligeholdelse
· Husorden
· Indflytning
· Nøgler
· Opsigelse af lejemål
· Undgå fugt


Affald, pap og storskrald

Der henstilles til, at de opstillede skraldespande/containere ikke anvendes til bortskaffelse af pap og andet storskrald.


Antenneforhold

I de fleste af vore ejendomme, er der lagt kabel ind, så det er muligt at købe minimumspakken i disse ejendomme


El

I forbindelse med indflytning og fraflytning aflæser den fraflyttende lejer selv elmåler. Aflæsningen indtelefoneres til Energi Midt på telefon 70 15 15 60

Elregningen sendes direkte til lejeren, da der ikke betales for dette til udlejer via huslejen.


Fraflytning

Ifølge lejekontrakten udarbejder lejer og udlejer sammen en fraflytningsrapport.

De nærmere vilkår vedr. fraflytning findes i lejekontrakten.

Flyttesyn

Lejer skal aftale flyttesyn med udlejer senest 14 dage før fraflytning. Flyttesynet finder sted, når lejemålet er fuldstændigt tømt og hovedrengjort med nypudsede vinduer ind- og udvendigt, herunder udskiftning af emhættefilter samt vask af trappe/r efter fraflytning. (uagtet der betales for trappevask).

HUSK! Samtlige nøgler til lejemålet skal afleveres ved fraflytningssynet.

Ved syn opleves desværre ofte følgende mangler omkring lejers rengøring:

Eftertørring af skabslåger efter rengøring.

Rengøring af emhætte indvendig.

Emhættefilter er ikke udskiftet.

Rengøring af rør, radiator, vindueskarme og stikkontakter.

Rengøring og pudsning af vinduer ind- og udvendigt.

Rengøring af trapper efter flytning. 

Ovn er ikke renset og rengjort, herunder bageplader og riste.

Komfurets udvendige sider er ikke rengjorte. 

Køle/frys: Skuffer, hylder og riste er ikke intakte/rengjorte.

Blandingsbatterier, brusehoved, fliser på væg og gulv især i badeværelse og især ved afløbsforhold er ikke afkalkede/rengjorte.

Loftsrosetter til el-udtag er ikke monteret efter nedtagning af lamper.

Badeværelsesforhæng (hvis der er et sådant) er ikke blevet vasket/skiftet.

Pærer i ovn, køleskab, emhætte og faste lampe virker ikke. – Husk at skifte pærer.


Generel vedligeholdelse

Lejer forpligtiger sig til, i henhold til lejekontrakten, at stå for den indvendige vedligeholdelse, herunder bl.a. fornyelse af tapet og maling, så lejligheden til enhver tid fremstår i god og vedligeholdt stand.

Udlejers forsikring dækker ikke glas og kumme i de enkelte lejligheder.

Husorden

Oktober 2009

1. GENERELT

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgående lejekontrakt

2. PÅBUD, ANSVAR FOR GÆSTER M.V.

Lejeren er ud over de skrevne regler i HUSORDENEN endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for..

3. ÆNDRING AF HUSORDEN

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfo.

4. VASKERUM m.v.

De i fællesvaskeriet, hvis et sådan findes, opsatte regler for brug og renholdelse udgør også en del af de gældende husordensregler. Tøjtørring o.lign. må KUN ske i tørrerummet eller udendørs og kun på de af udlejer/vicevært anviste steder. Såfremt der ligger tøj i vaskehuset eller hænger tøj i tørrerummet i mere end en uge, bliver det lagt i en sort sæk og sat over i et hjørne af vaskehuset. Er det ikke fjernet herfra efter endnu en uge bliver det smidt ud!!!!!  Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.

5. FÆLLESAREALER, PULTERRUM m.v.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejeren har kun ret til at disponere over 1 pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer. Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed. Det er lejerens ansvar, at skiltene er sat op på pulterrummet. Alt hvad der anbringes i kælderen (cykler, barnevogne, møbler o.s.v.) sker på lejerens egen regning og risiko. Udlejer påtager sig IKKE ansvar på nogen måde for ting anbragt i kælderen.

Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommes kælder eller opbevare brandfarlige væsker o.lign.

Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i opgangen. Sæt tingene i kælderen i stedet. . Det er ikke for at genere jer, at vi har indført disse regler, men det er for at der skal se ordentligt ud i jeres opgange og for at forhindre, at der kan sættes ild til tingene med deraf følgende uhyggelige konsekvenser.

Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o.lign. samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.

6. AFFALD

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer og må ikke indeholde skarpe og spidse genstande. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. - Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning.

7. STØJ, FESTER m.v.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over! - Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere.

Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.

8. HUSDYR

Det er IKKE tillaldt at holde husdyr i vores ejendomme.

Indflytning

Ved indflytning har skal lejeren, hvis der er fejl eller mangler ved lejligheden, inden 14 dage skriftligt udarbejde en liste, der skal fremsendes til udlejer.

Ved indflytning aflæses el og lejer skal herefter selv tage kontakt til Energi Midt på 70 15 15 60 og afgive de aflæste tal.

Udlejer bestiller aflæsning af varmemålere/vandmålere, og lejeren vil blive kontaktet direkte vedr. tidspunkt for dette.

Nøgler

Nøgler til lejemålet udleveres i forbindelse med indflytning. Hvis det ikke er en systemnøgle kan lejer selv lave kopier heraf. Er det en systemnøgle, skal Toft Ejendomme fremskaffe ekstra nøgler, som betales af lejeren.

Vi har desværre ikke mulighed for at låse op i tilfælde af tabt nøgle, men henviser i stedet til låsesmed.

Når lejemålet fraflytte afleveres det samme antal nøgler, som blev udleveret ved indflytning samt evt. ekstra kopier. 

Opsigelse af lejemål

Bemærk:
  • Opsigelsen skal være mailet til toftejendomme på info@toftejendomme.dk senest sidste hverdag i måneden
  • Opsigelsen er først gyldig, når den er underskrevet af samtlige lejere i henhold til lejekontrakten
  • Ønskes lejemålet genudlejet før opsigelsesfristens udløb oplyses dette i opsigelsen (under 'Lejemålet ønskes genudlejet den ...')

Når du har opsagt dit lejemål, vil du modtage en bekræftelse på opsigelsen.


Undgå fugt

Luft ud 3 x 10 min. med gennemtræk - også i regnvejr.

Hold varmen på 20 grader i vinterhalvåret.

Luk døren til badeværelset under badning. Tør op og luft ud efter badet.

Hæng ikke tøj til tørre indendørs. I tilfælde heraf, vær ekstra opmærksom på udluftning!

Luft ud både under og efter gulvvask.

Sørg for, at holde aftræks- og ventilationskanaler frie for skidt. 

Sørg for, at der kan cirkulere luft bag ved møbler, der står op ad en ydervæg

Lad ikke vinduer og altandøre stå åbne hele tiden i vinterhalvåret. Det er vigtigt, at temperaturen i et rum ikke kommer under 15 grader, og at fugtigheden holdes nede.